1388/11/14
- آنتراکت (ایران درودی)

 

 

اگر روزی نور را در رنگ سفید با قلمو اسیر کنم و آن را به نقاشی هایم بپاشم  

آسمانی را خواهم کشید که آسمان نیست ولی پرواز است... 

 

  

*ایران درودی 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس